معرفی هدف فراری بعدی عنوان Hitman

قابل ذکر استکه گری بیوزی در نظر سنجی کمپین قبلی هواداران، که بین “بیوزی” و “گری کول (Gary Cole)” باید یکی انتخاب را انتخاب می کردند، به عنوان هدف جدید مامور 47 انتخاب گردید.

این بدان معنی استکه از این پنجشنبه 21ام جولای، تمام بازیکنان می توانند هدف را در بازی به قتل برسانند. بیوزی در لوکیشن Sapienza بازی حضور خواهد داشت. ماموریت مربوطه به اسم “The Wildcard” بوده که در منوی بازی در جای معمول خودش نمایان خواهد شد.

معرفی هدف فراری بعدی عنوان Hitman

(image)

قابل ذکر استکه گری بیوزی در نظر سنجی کمپین قبلی هواداران، که بین “بیوزی” و “گری کول (Gary Cole)” باید یکی انتخاب را انتخاب می کردند، به عنوان هدف جدید مامور 47 انتخاب گردید.

این بدان معنی استکه از این پنجشنبه 21ام جولای، تمام بازیکنان می توانند هدف را در بازی به قتل برسانند. بیوزی در لوکیشن Sapienza بازی حضور خواهد داشت. ماموریت مربوطه به اسم “The Wildcard” بوده که در منوی بازی در جای معمول خودش نمایان خواهد شد.

(image)

معرفی هدف فراری بعدی عنوان Hitman