تعداد کاربران اینستاگرام به 500 میلیون نفر رسید

برنامه اینستاگرام یکی از برنامه هایی است که بسیاری بالافاصله پس از خرید گوشی نو، روی آن نصب می کنند.

تعداد کاربران اینستاگرام به 500 میلیون نفر رسید

(image)
برنامه اینستاگرام یکی از برنامه هایی است که بسیاری بالافاصله پس از خرید گوشی نو، روی آن نصب می کنند.
تعداد کاربران اینستاگرام به 500 میلیون نفر رسید